منظور از مدرک تحصیلی بین المللی چیست؟!

منظور از مدرک تحصیلی بین المللی چیست؟!

مدرک تحصیلی بین المللی

هنگامیکه سخن از دریافت مدرک تحصیلی بین المللی باشد، چندین فاکتور متفاوت به میان خواهد آمد که همگی نیاز به توضیح خواهند داشت. خاصّه که این مدارک در ردیف مدارک تحصیلی و یا در زمره ی گواهی های دوره های مهارت آموزی باشند. امّا اصلی ترین بحثی که وجود خواهد داشت، تبیین نفس عبارت “مدرک تحصیلی بینالمللی” و پرسش های حول آن است.

  • منظور از مدرک تحصیلی بین المللی چیست؟
  • به چه مدارکی عنوان بین المللی اطلاق می شود؟
  • مهم ترین مؤلّفه های یک مدرک تحصیلی بین المللی شامل چه مواردی است؟
  • مدارک بین المللی چه تفاوت ویژه ای با مدارک معمول آموزشی دارند؟
  • مزایای اخذ مدارک بین المللی در چیست؟
  • چه نهاد ها و مؤسساتی می توانند مدارک بین المللی اعطاء کنند؟
  • پروسه ی حقوقی دریافت مدارک بین المللی چگونه است؟
  • الزام های دریافت یک مدرک تحصیلی بین المللی در چیست؟
  • چه اشخاصی می توانند مدارک تحصیلی بین المللی داشته باشند؟
  • انواع مدارک معتبر بین المللی کدامند؟

و …

همهی این پرسش ها و پرسش های مشابه دیگر، به خاطر تازه بودن موضوع و به طور دقیق­تر، تازگی آن در میان عموم است. یعنی آنان که در فضای آموزشی و آکادمیک حضور دارند، کمابیش با الزامات و شرایط این موضوع آشنا بوده و یا خود جزو متقاضیان، یا حتّی ارائه کنندگان آن قرار دارند. اما عموم مردم به دلیلی برخرود کمتر با مباحث آموزشی و پژوهشی، با مقوله ی مدارک تحصیلی بین المللی آشنایی چندانی ندارند.

 

مدرک تحصیلی بین المللی

ازعبارت مدرک تحصیلی بین المللی دو معنی مستفاد می گردد که هرکدام توضیح خاصخود را داشته و در جایگاه خود موجّه است. معنی اوّل این است که از عبارت مدرک تحصیلی بین المللی، چنین برداشت کنیم که یک مؤسسه، سازمان و یا آموزشگاه چند ملیّتی یا جهانی اقدام به اعطای این مدرک کرده و مدرک صادره از سوی این دستگاه خاص، دارای اعتبار جهانی یا بین المللیِ هم شأن با میزاننفوذ سازمان متبوع آن باشد. معنای دوّم قدری محدود تر و جزئی تر است. لیکندر همین حوزه و حدود قابل تفسیر است. در این ساحَت، عنوان “مدرک تحصیلی بین المللی” به مدارکی اطلاق می شود که از سوی سازمان ها، مؤسسات و آموزشگاه های محلّی و ملّی اعطاء شده، لیکن نزد سازمان ها و مؤسسات علمی خارجی دارای اعتبار بوده و یا حائز رتبه باشند. در این معنا، مدارک بین المللی شامل هر مدرکی است که به درجه و یا نصاب اعتباری مورد نظر یک یا چندسازمان و نهاد علمی بین المللی یا جهانی برسد. لذا چند دسته مدارک وجود خواهند داشت که در سطح بین المللی معتبر و مورد وثوق باشند؛

مدارک صادره از دوره های علمی جهانی

ایندسته از مدارک حاوی تأییدیه و گواهی گذراندن دوره های آموزشی برگزار شده در سطوح بین المللی توسط شخص دارنده ی مدرک است. واضح است که در بسیاری از علوم برای همسان سازی دانش موجود و نیز انتقال تجربیات، دوره هایی با شرکت دانشمندان و یا دانشجویانی از سراسر جهان برگزار می شود. مدارک حاصل از شرکت در این دوره ها در زمره ی مدارک بین المللی قرار می گیرند.

مدارک صادره از سوی سازمان های چند ملیّتی

سازمانهای علمی زیادی در جهان وجود دارند، که امر آموزش تخصصی و حرفه ای را به طور فرامرزی و فراملیّتی پی می گیرند. دوره های آموزشی این سازمان ها به دلیل فراگیر بودن و برخورداری از تجربیات جهانی، دارای اعتبار علمی بالایی بوده و طبعاً مدارک این دوره ها نیز فاکتور مهمّی در افزایش کیفیت رزومه ی افراد خواهد بود.

مدارک صادره از کنگره های علمی بین المللی

کنگرههای علمی بین المللی در بسیاری از رشته ها به طور منظّم و سالانه یا به طور فصلی برگزار می شود و شرکت کنندگان در این کنگره ها، علاوه بر مشارکت در مباحثات علمی، در خیلی موارد گواهی شرکت در کنگره یا گواهی احراز مقامی در ضمن آن کنگره را دریافت می کنند. این مدارک و گواهی ها نیز در شمار مدارک تحصیلی و علمی بین المللی قرار می گیرند.

مدارک صادره از سوی آموزشگاه های وابسته به خارج از کشور

دربیشتر کشورها، مؤسساتی وجود دارند که در قالب قوانین کشور میزبان، به عرضهی خدمات آموزشی و علمی یک سازمان علمی جهانی و یا یک برند مشهور علمی-آموزشی می پردازند و به نوعی، به نمایندگی از سازمان اصلی، به ساکنان کشور میزبان، مدارک تحصیلی و گواهی های آموزشی اعطا می کنند. این دسته از مدارک نیز از جمله شایع ترین انواع مدارک تحصیلی بین المللی هستند.

مدارک آموزشگاه های داخلی مورد وثوق جامعه ی جهانی

همچنانکه ممکن است در هر کشوری مؤسسات خارجی، نمایندگی داشته باشند، مؤسسات داخلی آن کشور نیز ممکن است برای مجامع علمی خارجی شناخته شده و مورد تأییدباشند. ضمن اینکه ارتباط علمی کشور ها، امروزه بیشتر از طریق چنین نهادهایی ممکن و عملی می شود. لذا می­توان مدارک صادره از سوی این دسته از آموزشگاه ها و مؤسسات داخلی را نیز، به نوعی مدارک تحصیلی بین المللی قلمداد نمود.

 

مدارک تحصیلی و گواهی های ترجمه شده

رایجترین نوع مدارک علمی بین المللی، مدارکی هستند که دوره های آموزشی مربوط به آن ها، آموزشگاه های صادر کننده ی آن ها و متقاضیان آنها، همه در داخل مرزهای یک کشور قرار دارند، امّا پس از ترجمه ی مدارک و دریافت تأییدیه هایخاص از مراجع حقوقی و اجرایی ذیربط، به مثابه ی یک مدرک تحصیلی بین المللیبا آن برخورد می شود و دارنده ی آن می تواند از حقوق دارنده ی دانشنامه های بین المللی برخوردار باشد.

مدارک معادل سازی شده

معادلسازیمدارک آموزشی به دو صورت انجام می پذیرد. در روش اوّل مهارت و تخصص فردی که پیش از این آموزش رسمی ندیده، با معیار های آکادمیک سنجیده شده و تعیین سطح می شود و در صورت رسیدن به حدّ نصاب های قانونی، مدرک معادلدانش آموختگی در یکی از سطوح آکادمیک (دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد، دکتری) به وی اعطاء می شود. این مدارک نیز درصورتی که از سوی مؤسساتبین المللی صادر شوند، دارای ارزش بین المللی هستند.

روش دوّم زمانیاست که شخص در داخل مرزهای یک کشور، و طبق قوانین آن سطوح و مدارج آکادمیکرا طی نموده و گواهی لازم را دریافت نموده است. امّا مدارک دریافتی وی در خارج از مرزهای کشور متبوع وی نیاز به سنجش علمی و تخصصی بر طبق قوانین کشور میزبان دارد. لذا، نهاد علمی مربوطه و یا رأسیت وزارت علوم کشور میزبان، اقدام به اعتبار سنجی گواهی های دریافتی و نیز سنجش دانش فرد متقاضی در حوزه ی تخصصی می نماید. هنگامی که فرد بر طبق اصول و قوانین موجود، توانست صلاحیت های علمی خود را ثابت کند، مدرک تحصیلی و یا گواهی آموزشی وی تأیید و معادل مدارک دوره های آموزشی محلّی کشور میزبان دارای اعتبار می شود.

هر کدام از انواع هفت گانه ی ذکر شده، در جای خود دارای متقاضیان و کاربری های خاص خود می باشد. مهم ترین کاربرد مدارک بین المللی، نفوذ و حضور در جوامع علمی جهانی است. یعنی شخصی که حائز رُتبه ها ومدارج کلاس جهانی بوده و مدارک این امتیازات را در اختیار دارد، به راحتی می تواند به یافته های نوین علمی دست بیابد و از خدمات و امکانات مجامع بینالمللی در رسیدن به اهداف علمی خود، استفاده بنماید.

مبحث اصلی موردنظر این نوشتار، مدارک علمی چهار نوع اخیر می باشد. یعنی مدارک صادره از سوی آموزشگاه های وابسته به خارج از کشور، مدارک آموزشگاه های داخلی مورد وثوق جامعه­ی جهانی، مدارک تحصیلی و گواهی های ترجمه شده و مدارک معادلسازیشده ی داخلی.

هماکنون در سطح مجامع علمی داخل کشور و نزد بیشتر دانش آموختگان در سطوح تحصیلات تکمیلی و به علاوه، در نظرِ تجار و بازاریان یا فعّالان کلان اقتصادی، برخورداری از مزایای این دسته از مدارک بین المللی، به نوعی نیاز تبدیل شده و بر سر آن بحث های کارشناسی و غیرکارشناسی زیادی در حال انجام است. چرا که هم دانش و هم فعالیت اقتصادی، بیشتر جنبه ی بین المللی و جهانییافته. نفوذ به جریان جهانی در اکثر حوزه ها نیز، مستلزم برخورداری از دانش مطمئن و کافی یا لااقل احراز گواهی های معتبر بین المللی است. طبقه متوسّط کشورهای درحال توسعه و قشر دانشگاهی در این کشورها، در صف اوّل متقاضیان دریافت مدارک بین المللی برای ورود به جریان جهانی دانش و تخصص هستند. در کشور ما نیز تقاضا برای این نوع از آموزش و مدارکِ مؤیّد آن تا حدود قابل توجّهی افزایش یافته و به دغدغه ی بسیاری از دانشجویان، متخصصین،فعالان اقتصادی، و مدیران ارشد تبدیل شده است.

در اثنای این خود آگاهی و اشتیاق عمومی برای ورود به جریان جهانی شدن، مؤسساتی هستند که نقش واسطه های ارتباط با فضای علمی بین المللی را ایفا می کنند. یعنی در هر زمینه ای افراد متقاضی را به نهاد، مؤسسه، دانشگاه یا سازمان علمی مدّنظر مرتبط کرده و بستر استفاده از خدمات آن ها را برای افراد محلّی فراهم می آورند.

این تبادل خدمات و آموزش البته با صرف هزینه و کارمزدهایی همراه است. همین مسئله امّا سبب بروز و ظهور نوعی از حاشیه ی اقتصادی حولِ این مجاری ارتباط علمی شده است. بدین شیوه که مؤسسات جعلی و فاقد پشتوانه یعلمی و حقوقی، اقدام به پهن کردن دام هایی با عنوان مرتبط کردن افراد با مجامع علمی خارجی کرده و علی رغم دریافت مبالغ هنگفت، هیچ گونه ارزش افزودهی علمی را به ارمغان نمی آورند. تنوّع و شمار روزافزون مؤسسات علمی اعطاءکننده ی مدارک بین المللی سبب شده تا انتخاب و برقراری ارتباط با آن ها دچار مشکلات عدیده ای بشود. سردرگمی حاصل از این آشفتگی و نیز دشواری امر استعلام از سوابق مؤسسات آموزشی، خصوصاً مؤسسات بین المللی، بر پیچیدگیموضوع افزوده و نگرانی های موجود را دو چندان کر ده است. لذا مقتضی است کهنهادها و مؤسسات اصیل و خوش سابقه از سایرین بازشناخته شده و در سطح عمومیالان و معرّفی شوند.

مؤسسه ی علمی ایرانیان

اینمؤسسه در زمینه ی معادل ساز ی مدارک علمی، اعطای گواهی های همسطح تجربی، ترجمه ی مدارک تحصیلی و برگزاری دوره های آموزشی بین المللی فعالیت می کند.کلیه ی خدمات ارائه شده در مؤسسه ی ایرانیان به پشتوانه ی ثبت حقوقی این مؤسسه بوده و مدارک اعطا شده توسط آن، قابلیت استعلام، و ترجمه را دارد.

برگزاریهای دوره های مهارت آموزی و نیز دوره های علمی فشرده از جمله ی بارزترین فعالیت های این موسسه است. مؤسسه ی ایرانیان در بیشتر رشته های دانشگاهی درشاخه های انسانی، طبیعی، علمی کاربردی، مهندسی، هنری و … دوره های آموزشی برگزار نموده و مدارک معادل بین المللی و گواهی های معتبر صادر می نماید. برخی از خدمات این مؤسسه و سایت اینترنتی آن ذیلاً تشریح می­گردد؛

گواهی های همسطح و مدرک معادل

دراین زمینه مؤسسه ی ایرانیان با سنجش سطح تجربی مهارت های افراد متخصص، بازاریان و کسبه از طریق روش های اعتبار سنجی و تشخیص مهارت، علاوه بر صدور مدرک معادلآکادمیک برای کیفیات مهارتی این افراد، اقدام به ترجمه ی مدارک صادره، سایر مدارک مشابه در داین زمینه را نیز که از اعتبار قانونی لازم برخوردارند، برای پذیرش در مجامع بین المللی، ترجمه می نماید.

ترجمه ی مدارک تحصیلی و گواهی های آموزشی

دانشآموختگان رشته های مختلف، برای حضور در بافت جهانی حوزه ی تخصصی خویش، نیاز به مدارکی دارند، که از سوی مؤسسات معتبر بین المللی صادر شده باشد. در غیر این صورت مدارک تحصیلی آنان باید به نحوی برابر ساز یو ترجمه شود کهدر سطح جهانی، دارای اعتبار و ارزش هم سطح با دانش کسب شده ی آنان باشد.

مؤسسهی ایرانیان، این موضوع را به طور جدّی در فهرست رسالت حرفه ای خود قرار داده است. خیل بی شمار متقاضیان ایرانی حضور در بازار کار جهانی که عمدتاً جزء قشر تحصیل کرده و متخصص جامعه هستند، از جمله ی کسانی به شمار می روند که نیاز دارند با ترجمه ی مدارک دانش آموختگی خویش، اولین قدم را در راه ورود به دنیای پیشرفته ی کنونی به صورت عملی بردارند. از اهداف اصلی مؤسسه یایرانیان فراهم نمودن شرایط مناسب و آسان برای برداشتن این گام اولیه است.این مؤسسه با ترجمه ی مدارک تحصیلی و گواهی های آموزشی، به بین المللی نمودن سوابق و رزومه ی شما کمک خواهد نمود.

آموزش داخلی که در سطح بین المللی دارای اعتبار است

آموزشنیز ازجمله اقدامات و تخصص های مؤسسه ی ایرانیان محسوب می شود. بدین شرح که این مؤسسه با برگزاری دوره هایی، سعی در اعطای گواهی و مدارک معتبری در رشته های چندگانه ی می نماید. لیست کاملی از رشته های تحت پوشش واحد آموزشیاین مؤسسه بر روی سایت مؤسسه ی ایرانیان در دسترس متقاضیان قرار داده شده است.

 

مبحثآموزش داخلی مورد وثوق در سطح بین المللی از مباحث حساسی است که در ردیف اولین نیاز های جامعهی جوان و طالب پیشرفت امروز ایران قرار دارد. و پیدا کردن آموزشگاه معتبری که بتواند این خدمت را به طور مطمئن و دقیق و در سطحیقابل قبول ارائه نماید، دغدغه ی مهمی است که به وضوح قابل تشخیص و درک است. مؤسسه ای ایرانیان با قاطعیت در زمره ی آموزشگاه های معتبری قرار داردکه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با مدرک تحصیلی بین المللی معتبر می نماید. مدارک بین المللی این مؤسسه نیاز به ترجمه نداشته و در سطح بین المللی از حمایت گواهی نامه ها و مؤسسات معتبر برخوردار بوده و ثبت قانونی این مؤسسه و فعالیت های ان در داخل نیز پشتوانه ی مهمی است که می تواند به اطمینان متقاضیان برای حضور در دوره های آموزشی این مؤسسه بیفزاید.

آموزش به نمایندگی از مؤسسات آموزشی خارج از کشور

دراین زمینه گرچه تنها مؤسسات انگشت شماری در سطح کشور به فعالیت مشغولند و فعالیت های آنان نیز در سطح محدودی قرار دارد، لیکن با اعتماد به مؤسسه ی ایرانیان، می توان در ارتباط گرفتن با چنین مؤسساتی موفقیت نسبی بیشتری کسبنمود. زمینه ی ارتباطی فراهم شده در مؤسسه ی ایرانیان فضای مناسبی است تا متقاضیان دریافت مدارک تحصیلی بین المللی با سهولت و اطمینان نسبت به دریافت این مدارک، اقدام نمایند. همچنان که پیش از این نیز، تأکید شد، مؤسسه ی ایرانیان در سطح ملّی به ثبت رسیده و فعالیت های آن در زمینه ی ترجمه و اعطای مدارک تحصیلی بین المللی ، اعتبار خاصی به آن داده که مراجعین محترم را از برقراری ارتباط با چندین مؤسسه و یا مراجعه به نهادهایمختلف بی نیاز می کند.

مسئله ای هم که ممکن است در خصوص سنجش اعتبارمدارک این مؤسسه برای مراجعین و متقاضیان پیش بیاید به مدد قابلیت استعلامو پیگیری حقوقی مدارک صادره از این مؤسسه به سادگی حل شده است.

سایر زمینه های فعالیت مؤسسه ی ایرانیان

پساز این خدمات و فعالیت ها که در زمره ی اصلی ترین اهداف حرفه ای مؤسسه ی ایرانیان قرار دارند، برگزاری دوره های آموزشی مختلف و اعطای مدارک همسطح، ویا مدارک و گواهی های بین المللی به نوبه ی خود، اهمیت ویژه ای در سلک کُنشگری علمی این سایت و نهاد آموزش ی یافته است.

مؤسسه ی ایرانیان در همین راستا با برگزاری دوره های مختلف آموزشی ز قبیل دوره های مهارت آموزی، دوره های تحصیلات تکمیلی و دوره های افزایش مهارت تخصصی، سعی در برآورده کردن نیاز های متقاضیان و مراجعینی است که تحت عنوان دانش پذیر و هنر آموز، طالب شرکت در این دوره ها شده و برای یادگیری محتوای عرضه شده درآن ها اعلام آمادگی می کنند.

امکان استعلام، ثبت قانونی، قابلیت ترجمه در سطح جهانی، اعتبار بین المللی و نیز سهولت و سرعت در اعطای مدارک تحصیلی در این آموزشگاه و سایت آموزشی ، از شمار امتیازاتی است که مدارک صادره از این مؤسسه و واحد های آموزشی و تخصصی آن را از سایر مؤسسات و مدارک اعطایی آنها متمایز می نماید. مؤسسه ی ایرانیان ضمن اعطای گواهی شرکتدر دوره ها، با صدور مدرک فارغ التحصیلی در پایان هر دوره ی آموزشی، صحت واعتبار آزموده های دانش پذیران را به شکل قانونی تایید خواهد نمود.

درنهایت، در زمینه ی دغدغه ای که متقاضیان ممکن است در خصوص تبلیغ های مشابهو با محتوای مشابه در فضای مجازی و یا در سطح شهر ها و حاشیه ی فعالیت هایآموزشی این مؤسسه داشته باشند، باید تأکید نمود که معیار قرار دادن ثبت قانونی و برخورداری از اعتبار در سطح مؤسسات آموزشی نکته ی اطمینان بخشی است که می تواند مشوّق مراجعین قرار گیرد.

از جمله مجوز های قانونی ورسمی مؤسسه ی ایرانیان، می توان به مجوز فعالیت بلامانع مؤسسه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گواهی ثبت اثر تعیین سطح آموزشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشان ملّی ثبت در ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گواهی معادل سازی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گواهی ثبت اثر معادل سازی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهایتاً گواهی ثبت برند مؤسسه یساماندهی مدارک تحصیلی ایرانیان. اشاره نمود.

دپارتمان ها

دپارتمانهای چندگانه ی مؤسسه ی ایرانیان در رشته های انسانی، مهندسی، علوم کاربردی، هنر، و … به اعطای مدارک قابل ترجمه ی بین المللی و گواهی های همسطح پرداخته و خدمات ترجمه و معادلسازی این مؤسسه شامل تمام مدارک صادره نیز خواهد بود.

انواع گواهینامه ها

گواهیهای دانش کاربردی، گواهی خبرگی طب سنّتی، گواهی های پیشرفته ی مدیریت دولتی و صنعتی، گواهی های دوره های آموزشی کارکنان دولتی و نیز گواهی پایاندوره ی آموزشی در این مؤسسه نیز مشمول خدمات فوق الذکر در سطوح قابل توجّهی می شود.

تمامی سطوح آکادمیک رسمی موجود در چارت سازمان های آموزشی کشور، از قبیل، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و مدارک همسطح مهارتی و تخصصی در شمار دوره های تحت پوشش مؤسسه ی ایرانیان قرار دارند. معادل سازی و ترجمه ی مدارک آموزشی، در اولین سطح و آموزش، پژوهش، تعیین سطح آموزش های فنّی و کاربردی در اولویت بعدی در مرکز توجّهات این مؤسسه است.